filmrommet logo
Oversikt Operasjon Mumie Tospråklig fagopplæring

Operasjon Mumie

Undervisningsopplegg
Tospråklig fagopplæring
5.-7. trinn
Norsk,Samfunnsfag
Opplegget er utarbeidet av Per Olav Heimstad og tilpasset tospråklig fagopplæring ved Lene Cherize Haugland Sirevåg.
Veiledning til lærer

I undervisningsopplegget ligger det konkrete tips til hvordan du kan tilpasse arbeidet til elever i din klasse fra Ukraina. Spør deg selv om du kan pedagogisk begrunne dine oppgaver osv., ut ifra et flerkulturelt/flerspråklig perspektiv. Bruk gjerne denne veiledningen til lærer/tospråklig lærer som hjelp.

Tips: Dette undervisningsopplegget inneholder flerkulturelle perspektiv til nytte for lærer/tospråklig lærer. De flerkulturelle perspektivene er markert med rødt og åpnes/lukkes ved å klikke på teksten flerkulturelt perspektiv.

Relevante kompetansemål
Trekk sammen Utvid

Samfunnsfag (SAF01-04) for 5.-7.trinn

 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser,

Norsk (NOR01-06) for 5.-7. Trinn

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i Norge og med nabospråk

Flerkulturelt perspektiv
Grunnleggende norsk (NOR07-02) og morsmål (NOR08-02)

 • Kompetansemål i læreplan for grunnleggende norsk og morsmål er aldersuavhengig og inndelt i tre nivå som gjør at relevante kompetansemål knyttet til dette opplegget må legges lokalt. Hvilke nivå av norsk mestrer din elev?
 • Grunnleggende norsk: Faget skal bidra til å gi elevene et solid språklig, kommunikativt og faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i ordinære opplæring i alle fag.
 • Morsmål: Skal gi elevene gode forutsetninger for å beherske det norske språket gjennom å styrke deres kunnskaper og ferdigheter i eget morsmål,
 • Vektlegger flerspråklighet som ressurs: Fagene skal sammen fremme tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever.

Introduksjon
Trekk sammen Utvid

Når det kommer en mumieutstilling til Elvestad, skjer en rekke uforklarlige ulykker blant de ansatte ved museet. Det ryktes at museet er rammet av farao Tutankhamons forbannelse. Er virkelig den gamle myten årsaken til de mystiske ulykkene, eller finnes det en annen forklaring? Barnedetektivene Tiril og Oliver, og sporhunden Åtto, er på saken.

Flerkulturelt perspektiv
Det er viktig å huske på at noen barn kan ha lest bøkene som filmen bygger på, og vil da kjenne bedre til innholdet i fortellingen sammenlignet med barn som aldri har hørt om denne fortellingen før. Dette kan føre til at noen barn vil finne det lettere å besvare og jobbe med noen oppgaver sammenlignet med andre barn. Et råd vil være å få en oversikt over dette på forhånd, og for eksempel fordele disse barna på flere grupper. Her må det gjøres lokale tilpasninger. En gruppe barn som helt sikkert ikke har lest bøkene på forhånd vil være barn som har flyktet fra krigen i Ukraina. Det vil da være viktig at du påser at barna fra Ukraina kan få like mye utbytte av dette som barn som allerede kjenner historien. Kanskje kan et barn fra Ukraina komme sammen med et barn som kjenner historien godt, eller du som lærer kan legge til rette for at tospråklig lærer leser og oversetter noe for barnet fra Ukraina på forhånd før dere skal se filmen. Foreldre kan også tilbys å se filmen for få i innsikt i hva dere jobber med på skolen.


Filmen handler om to barn som er selvstendige detektiver (de inntar på mange måter det som kan forstås å være en voksenrolle). Fortellinger om sterke og selvstendige barn er ikke ukjent i Norge, og selvstendige barn er i dag i norsk kontekst ofte sett på som noe positivt. Det er viktig å understreke at dette vil være kulturelt betinget, og forståelsen av barn som selvstendige kan forstås ulikt med en annen kulturell referanseramme. For eksempel kan noen sette verdier knyttet til omsorg og barnets avhengighet til den voksne, høyere enn barnets selvstendighet. Dette betyr at noen barn, og deres foreldre vil kunne være mindre vant til en slik aktiv barnerolle. Dette er viktig å være obs på i arbeidet med denne filmen.


Forståelsen av barn som selvstendige kan blant annet knyttes til rammeverket for barns rettigheter der barn fremheves som aktive og selvstendige borgere som skal høres og tas på alvor. Barns rettigheter og FNs barnekonvensjon er ratifisert av både Norge og Ukraina, men det kan likevel være ulike kulturelle oppfatninger knyttet til ideen om at barn skal være selvstendig og hva som anses å være barns beste. Enhver oppfatning vi har er påvirket av sosiale og kulturelle forhold, og dette er særskilt viktig å være bevisst i en klasse med stort språklig og kulturelt mangfold.


Filmen involverer fortellingen omkring en gammel myte og forbannelse. Ulike kulturer har ulike forhold til myter, forbannelser og gamle historier. Kanskje vil barn i din klasse fra Ukraina kjenne til noen myter/gamle historier fra Ukraina de kan få dele med klassen? Her kan det for eksempel jobbes med eventuelle forskjeller og likheter mellom historier fra Norge versus Ukraina, eller andre land. Et land inkluderer selvsagt mange kulturer så du må unngå å essensialisere kultur, som for eksempel behandle barn fra Ukraina som en representant for sitt lands kultur. Kultur er kontekstuelt og relasjonelt og aldri statisk eller en gitt størrelse. Kultur påvirker likevel i stor grad vår forståelseshorisont.

Operasjon Mumie bygger på forfatter Jørn Lier Horst sine populære barnebøker om Detektivbyrå nr. 2. Disse er illustrert av Hans Jørgen Sandnes.

Oppgavesamling Trekk sammen Utvid

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevgruppe, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klasse-/gruppediskusjon.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og ulike oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

Flerkulturelt perspektiv
Det er viktig å tenke gjennom hvordan du legger opp til dialog. Husk at plenumsamtale/diskusjon kan være vanskelig for barn som enda ikke har lært seg godt norsk.

Tips: reduser tempo i samtalen (tenketid), vurder om det er hensiktsmessig å heller bruke grupper, bruk tospråklig faglærer eller tolk og la gjerne barnet bruke sitt morsmål direkte i arbeidet.

Gå til den generelle veiledningen for utdypende tips og råd. 


Filmens karakterer Trekk sammen Utvid

 1. Beskriv Tiril. Hvilke egenskaper har hun som gjør henne til en god detektiv? Snakk sammen i klassen.
 2. Beskriv Oliver. Hvilke egenskaper har han som gjør han til en god detektiv? Snakk sammen i klassen.
 3. På hvilke ulike måter er Tiril og Oliver like og ulike?
 4. Tiril og Oliver begynner å krangle fordi Oliver ikke går med på at dekoratør Harald Bakke kan mistenkes for å stå bak ulykkene på museet. Hvorfor synes Oliver så godt om Harald Bakke?
 5. I filmen mistenker Tiril og Oliver flere av de ansatte ved museet, for eksempel museumsdirektør Siri Meyer, vakten, elektrikeren eller dekoratøren. Hvem trodde DU det var som sto bak ”forbannelsene”? Snakk sammen i grupper, og begrunn svaret ditt.

Flerkulturelt perspektiv
Vær obs på hvordan du legger opp til å ‘snakke sammen’. Som nevnt, tenk gjerne alternativt for å sikre inkludering av elever i din klasse som enda ikke mestrer godt norsk. Bruk morsmål, andre uttrykksformer som tegning eller bruk andre aktiviteter. Små grupper er som nevnt fint, reduser tempo i plenumssamtaler osv.

Det å begrunne et svar er kanskje et kjent begrep for barn som har gått lenge i norsk skole. Det er viktig å ikke ta for gitt at dette er like kjent for andre barn. Det er viktig at du sikrer deg at alle barna i klassen forstår hva det innebærer å begrunne noe. ,


Detektivoppgaver Trekk sammen Utvid

 • Tiril og Oliver har et veldig godt utstyrt detektivkontor. Hva er de viktigste tingene en detektiv kan få bruk for? Snakk sammen i grupper.
 • Del klassen inn i grupper. Hver gruppe lager en oversikt over medlemmenes tommelfingeravtrykk (ved hjelp av blekk eller lignende). Hver gruppe skal så velge én person som etterlater seg et fingeravtrykk på et eget ark. Så utfordrer de ulike gruppene hverandre til å finne ut hvem fingeravtrykket tilhører, ved å studere alles avtrykk og se hvilket som matcher perfekt.

Flerkulturelt perspektiv
Dette er en fin oppgave som aktiviserer utover verbalt språk som dominerer samtaler og diskusjon. Her må barna være aktive utover sitt morsmål. Dette er også en fin måte for barn som nettopp har begynt i klassen til å bli kjent med andre barn. Det er viktig at du sikrer deg at barnet som ikke kan så mye norsk forstår oppgaven ved hjelp av tospråklig lærer, ved at du for eksempel bruker deler av denne teksten.


 • Tiril beregner lengden på fiskesnøret og avstander i museumsrommet ut fra Olivers høyde. Snakk sammen om hvordan man kan måle lengde/avstand selv om man ikke har en linjal, målebånd eller lignende tilgjengelig.
 • Klarer dere å lage usynlig skrift ved hjelp av sitronsaft? (Vær forsiktig så dere ikke brenner dere om dere for eksempel bruker et strykejern for å gjøre skrifta synlig!)
 • Hvordan virker et forstørrelsesglass? Når kan en detektiv få bruk for et forstørrelsesglass?

Hva husker dere fra filmen?

Hvordan avslørte Tiril og Oliver at følgende ”forbannelser” ikke var ekte?

 1. At han som skulle henge opp plakat på museet falt ned fra stigen.
 2. At museumsdirektøren fikk malingsspannet i hodet.
 3. At vepsebolet kom seg inn i museet.
 4. At søppelkontaineren tok fyr.


Etter at rulleteksten har startet dukker Tiril og Oliver på nytt opp på skjermen og stiller publikum noen spørsmål. Hvem i klassen klarer å svare? Her er spørsmålene deres:

 1. Hva bruker politiet for å stoppe tyven?
 2. Hva er dødsmaska laget av?
 3. Hva slags slange kom seg inn på museet?
 4. Hva var fargen på fluktbilen?
 5. Hvor høy er Oliver?
 6. Hva heter billeamuletten som skal beskytte mumien mot onde og mørke krefter?
 7. Hva var koden på lappen?

Flerkulturelt perspektiv
Vær obs som allerede nevnt, på hvordan du legger opp samtalen og refleksjonen omkring disse oppgavene. Tenk gjerne alternativt for å sikre inkludering av elever i din klasse som enda ikke mestrer så godt norsk. Bruk morsmål, andre uttrykksformer som tegning eller bruk andre aktiviteter. Små grupper er hensiktsmessig for å stimulere språkbruk, reduser tempo i plenumssamtaler osv. Det er også viktig å gjøre lokale tilpasninger. Et godt kontrollspørsmål kan være om du gjennom undervisningen sikrer at alle barna i din klasse kan delta, forstå og få et utbytte av det dere jobber med.

Gå til den generelle veiledningen for utdypende tips og råd. 


Egyptologi Trekk sammen Utvid

Det gamle Egypt (faraoenes tid) har lenge fascinert mennesker over hele verden. Det er mye spennende vi kan lære om de menneskene som bodde langs Nilen i Egypt i riktig gamle dager.

 • Hva kan dere i klassen om Egypt? Snakk sammen, lag en stikkordsliste.

Flerkulturelt perspektiv
Her er det mulig å lage en dobbel stikkordsliste der for eksempel listen består av nøkkelbegrep på norsk og Ukrainsk

 • Finn Egypt på et verdenskart. Tutankhamons grav ble funnet i ”Kongenes dal”. Hvor er dette? Hvor befinner Tutankhamons dødsmaske seg i virkeligheten i dag?

Flerkulturelt perspektiv
Bruk gjerne denne øvelsen for å se hvor dette er i forhold til Norge og Ukraina – da er det også mulig å snakke om hvor langt det er mellom Norge og Ukraina. Denne oppgaven kan utvides ved å snakke om transportmiddel og hvordan vi som mennesker reiser rundt i verden.

 • Bruk internett og finn stoff om Tutankhamon. Hva slags liv tror dere han levde? Hvorfor er han blitt en av de mest kjente faraoene?
 • De gamle egypterne trodde på mange ulike guder. Du kan se statuer av flere av disse gudene i Operasjon Mumie, for eksempel Horus, Anubis og Osiris. Bruk internett og se på tegninger/bilder av disse gudene; finn stoff om hva disse gudene representerte.

Flerkulturelt perspektiv
Dette er en øvelse som kan inspirere til å snakke om troen på en gud og religion. Da vil det for eksempel være mulig å sammen oppdage om det er slik at det tros på ulike guder i Norge og Ukraina, og dette kan bidra til å utvide barnas og lærerens perspektiv på både tro, religion og livssyn.

 • Historien om at en forbannelse rammet Howard Carter og Lord Carnarvon sin utgraving av Tutankhamons gravkammer, stammer fra virkeligheten. Finn mer stoff om dette på internett. Tror du at det var snakk om en virkelig forbannelse? Snakk sammen i klassen/grupper.

Flerkulturelt perspektiv
Vær obs på hvordan du legger opp til å ‘snakke sammen’. Tenk gjerne alternativt for å sikre inkludering av elever i din klasse som enda ikke mestrer så godt norsk. Bruk morsmål, andre uttrykksformer som tegning og eller bruk andre aktiviteter. Små grupper er som nevnt hensiktsmessig for å stimulere språkbruk, redusere tempo i plenumssamtaler osv. 

Gå til den generelle veiledningen for utdypende tips og råd.

 • Hva er hieroglyfer?

Flerkulturelt perspektiv
Her er det for eksempel mulig å finne ut av hva hieroglyfer er på andre morsmål enn norsk som du har i din klasse.

 • I filmen hører vi dekoratør Harald Bakke fortelle detaljert om hvordan og hvorfor egypterne mumifiserte sine døde. Hvor mye av dette husker dere i klassen? Snakk sammen om hva dere husker om mumifisering.

Flerkulturelt perspektiv
Her er det mulig å finne ut av hva mumifisering er på andre morsmål enn norsk. Igjen, husk dette med hvordan dere velger å legge opp til samtale/dialog for å sikre inkludering av språklige minoriteter i klassen.

Ord/uttrykk/språk Trekk sammen Utvid

(I et eventuelt forberedelsesarbeid i forkant av visningen kan læreren vurdere å gjennomgå noen av ordene i denne oppgaveseksjonen.)

 • Hva betyr disse ordene? Arkeologi, forbannelse, farao, gravkammer, mumifisering.

Flerkulturelt perspektiv
Finn ut hva ordene er på morsmålet til elever i klassen som ikke er norsk. Lag gjerne en ordliste som inkluderer både norsk og eksempelvis morsmålet til ukrainske elever. Denne listen kan for eksempel tas med hjem så foreldre fra Ukraina som ikke kan norsk kan ta del i arbeidet dere har gjort. Ordlisten kan utvides med flere ord fra andre oppgaver.

 • Karakterene i denne filmen snakker flere ulike dialekter. Kjente du igjen noen av disse? Snakk sammen om hvilke deler av Norge dere tror disse karakterene kommer fra.

Flerkulturelt perspektiv
Dette er en god øvelse for å snakke om dialekter i andre land/på andre språk, som for eksempel i Ukraina. Kjenner elevene fra Ukraina noen i sitt hjemland, eller i egen familie, som har andre typer dialekt enn dem selv? Her er det rom for å snakke om hva dialekter egentlig er, hva morsmål er og hva et andrespråk er. Det er også mulig å prate om måten vi snakker på når vi har et morsmål og skal lære oss et andrespråk. Mange som har norsk som andrespråk vil for eksempel ofte snakke på en måte som gjør at det er mulig å høre at de har et annet morsmål. Eller for eksempel når en har norsk som morsmål og skal lære seg å snakke engelsk, da vil det være vanskelig å lære seg å snakke engelsk på samme måte som en som har engelsk som morsmål.

 • På museet ser Oliver på en informasjonsvideo om Tutankhamons liv. Han får blant annet høre dette: ”Til tross for at faraoen ble sett på som guddommelig, hadde nok barnekongen neppe noen reell makt. Egypts virkelige herskere var generalene, og maktmenneskene som styrte landet på Tutankhamons vegne.” Denne setningen inneholder flere vanskelige ord. Snakk sammen i klassen om hva denne informasjonen betyr.

Flerkulturelt perspektiv
Det er rom for å utvide denne oppgaven til å snakke sammen og oversette disse ordene til Ukrainsk ved hjelp av for eksempel tospråklig lærer eller tolk. Du skal ikke ta for gitt at et barn med ukrainsk som morsmål vil kunne disse ordene. Har du ikke tilgang på verken tolk eller tospråklig faglærer bruk andre språkressurser slik som ordbøker osv. Her er det også mulig med en kombinasjon ved å også å ta kontakt med foresatte som ‘språkhjelpere’.

 • Harald Bakke blir irritert over at de to andre skurkene ringer han på mobiltelefonen. Han sier at de ikke skal etterlate seg ”digitale spor”. Hva betyr ”digitale spor”?

Flerkulturelt perspektiv
Erfaring med digitale verktøy kan være ulike for barn i norsk skole, og spesielt for barn som er nye i norsk skole. Vær nysgjerrig og forsøk å bli kjent med elevens erfaring med digitale verktøy fra tidligere. Jobb med sikre at barn som ikke har norsk som morsmål kan forstå dette uttrykket. Bruk tospråklig lærer, tolk osv.

 • Når Tiril og Oliver etterforsker snakker de om ”logiske sammenhenger”. Hva betyr dette?

Flerkulturelt perspektiv
Både ordet, meningsinnhold og ordets kontekst bør jobbes med for at barn som ikke kan så godt norsk forstår dette uttrykket. Det kan være lurt i oppgavene knyttet til vanskelige ord og uttrykk, om mulig, å benytte seg av oversettelse til ukrainsk fra norsk ved hjelp tospråklig lærer (eller tolk), og samtidig gi eleven mulighet til å snakke om, og jobbe med, dette på sitt morsmål.

 • Hva vil det si når Åtto ”får teften av” noe?

Flerkulturelt perspektiv
De fleste ord og uttrykk har en form for kulturell, sosial og symbolsk tilhørighet. Dette gjør at kunnskap og innsikt om kontekst/sammenhenger ordet inngår i kan være viktig for å forstå betydningen og bruken av ordet/uttrykket i hverdagstale. Dette betyr at en del ord og uttrykk som mange anser som selvfølgelige, for andre som ikke kjenner norsk språk, kultur og kontekst er vanskelig og langt fra selvfølgelig. Et slikt uttrykk kan være; ‘får teften av’ noe. Det vil være andre uttrykk som kanskje har enda sterkere referanse til en del av norsk kontekst og kultur, som ‘ut på tur aldri sur’ som baserer seg en norsk ‘turtradisjon’. Det er likevel slik at uttrykket ‘teften av noe’ også vil ha slike referanser som det er viktig å være bevisst som lærer fordi referansene kan være kulturelle referanser som er ukjent for barn fra Ukraina som nettopp har kommet til Norge.

Dersom dette ikke tas på alvor kan det føre til at barn med norsk som andrespråk ikke oppnår dybdelæring av slike ord og uttrykk, og dette kan føre til både misforståelser og i verste fall praksiser som virker ekskluderende der ord og uttrykk blir brukt som enkelte barn ikke forstår. 


Generelle filmstudiespørsmål Trekk sammen Utvid

Flerkulturelt perspektiv
Husk på hvordan du legger opp til å ‘snakke sammen’, samt hvordan du forklarer hva det innebærer å beskrive noe. Som nevnt tenk gjerne alternativt for å sikre inkludering av elever i din klasse som enda ikke mestrer godt norsk. Bruk morsmål, andre uttrykksformer som tegning og/eller bruk andre aktiviteter. Små grupper er som nevnt fint, reduser tempo i plenumssamtaler osv.

 • Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.
 • Hvor bra synes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn synspunktene dine.
 • Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde noe deg redd? Følte du på noe tidspunkt ubehag? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen om dette.

Flerkulturelt perspektiv
Elever har ulike erfaringer med å snakke om følelser. Noen elever vil ha mye erfaring med dette, og vil finne det lett å sette ord på de ulike følelsene filmen har åpnet opp for å snakke om, mens andre har mindre erfaring med dette. Hvis eleven som et utgangspunkt har lite erfaring med å snakke om følelser og i tillegg har et annet morsmål enn norsk, og det forventes at eleven skal snakke om dette på deres andrespråk, kan dette bli en svært krevende oppgave. Det vil her være viktig å tenke gjennom hvordan samtalen/arbeidet legges opp. En mulighet er å la eleven snakke om dette på sitt morsmål med tospråklig lærer før fellessamtale, eller legge opp til mindre grupper, skrive i stedet for muntlig samtale, tegne følelser filmen ga dem i stedet for å snakke om det osv. Dersom eleven kan lite eller ikke noe norsk, er det en mulighet å først tegne opp de ulike følelsene for deretter å sette ord på dem både på norsk og elevens morsmål. • Hvorfor tror du de som har laget denne filmen hadde lyst til å fortelle akkurat denne historien?
 • Hvilke virkemidler har filmskaperne brukt for å få frem ulike stemninger? (Stikkord: klipp, musikk, tempo, farger, lys/mørke m.m.),
 • Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hva synes du om skuespillerne? Begrunn synspunktene dine.

Flerkulturelt perspektiv
Her kan du gjerne la elever som ikke kan så godt norsk få skrive på sitt morsmål, og du kan ved hjelp av tolk eller tospråklig faglærer omarbeide teksten til norsk. Dersom du er i en situasjon der det ikke er ansatt tospråklig lærer, eller du ikke har tilgang på tolk for en slik oversettelse, så ta i bruk andre som kan språket i ditt lokalmiljø. Det er viktig at barnet er trygg på den som skal lese deres tekst, så snakk derfor med barnet om hvem som eventuelt kan lese og oversette teksten deres før du gjennomfører dette.