filmrommet logo
Oversikt Dyrene i Hakkebakkeskogen Tospråklig fagopplæring

Dyrene i Hakkebakkeskogen

Undervisningsopplegg
Tospråklig fagopplæring
5.-7. trinn
Norsk,Samfunnsfag
Opplegget er utarbeidet av Per Olav Heimstad og tilpasset tospråklig fagopplæring ved Lene Cherize Haugland Sirevåg.
Veiledning til lærer

I undervisningsopplegget ligger det konkrete tips til hvordan du kan tilpasse arbeidet til elever i din klasse fra Ukraina. Spør deg selv om du kan pedagogisk begrunne dine oppgaver osv., ut i fra et flerkulturelt perspektiv. Bruk gjerne denne veiledningen til lærer/tospråklig lærer som hjelp.

Tips: Dette undervisningsopplegget inneholder flerkulturelle perspektiv til nytte for lærer/tospråklig lærer. De flerkulturelle perspektivene er markert med rødt og åpnes/lukkes ved å klikke på teksten flerkulturelt perspektiv.

Relevante kompetansemål Trekk sammen Utvid

Samfunnsfag (SAF01-04) for 5.-7.trinn

 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei

Norsk (NOR01-06) for 5.-7. Trinn

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Flerkulturelt perspektiv
Grunnleggende norsk (NOR07-02) og Morsmål (NOR08-02)
 • Kompetansemål i læreplan for grunnleggende norsk og morsmål er aldersuavhengig og inndelt i tre nivå som gjør at relevante kompetansemål knyttet til dette opplegget må legges lokalt. Hvilke nivå av norsk mestrer din elev?
 • Grunnleggende norsk: Faget skal bidra til å gi elevene et solid språklig, kommunikativt og faglig grunnlag som gjør dem i stand til å delta i sosiale fellesskap og i ordinære opplæring i alle fag
 • Morsmål: Skal gi elevene gode forutsetninger for å beherske det norske språket gjennom å styrke deres kunnskaper og ferdigheter i eget morsmål
 • Vektlegger flerspråklighet som ressurs: Fagene skal sammen fremme tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever.

Introduksjon Trekk sammen Utvid

I Hakkebakkeskogen er Klatremus og de små vennene hans i konstant fare for å bli spist av Mikkel Rev og andre rovdyr som ikke klarer å skaffe seg mat på ærlig vis. Når Petter Pinnsvin i tillegg forsøker å spise fornuftige Morten Skogmus sin bestemor, er det på tide å lage en lov for å regulere lovløsheten i skogen. Bjørnen Bamsefar hjelper dem med å innføre loven: Nå skal alle dyrene i skogen være venner og det er forbudt å spise hverandre. Men Mikkel Rev er fortsatt sulten.

Dyrene i Hakkebakkeskogen er animasjonsfilm-versjonen av Thorbjørn Egners klassiske fortelling ”Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen”. Thorbjørn Egner (1912-1990), som i tillegg til å være forfatter også var tegner og visedikter, presenterte opprinnelig historien om Klatremus og vennene hans som barneunderholdning på radio i 1952. Senere skulle historien bli utgitt i bokform – samt bli fremført som teaterforestilling en rekke ganger, av mange ulike aktører. Egner samarbeidet med komponisten Christian Hartmann om musikken til fortellingen.

I 1966 ble en hørespillversjon av stykket utgitt på plate. Denne versjonen, som mange nordmenn har stiftet godt bekjentskap med, kan sies å ha befestet seg som en klassiker i nyere norsk kulturarvegods.

Sentralt i filmens handling er hvordan dyrene, som kan sies å representere ulike mennesketyper, skal lykkes med å eksistere sammen uten at noen må frykte for sitt liv. Dyrene i skogen blir derfor enige om å vedta følgende tre lover:

 1. Alle dyrene i skogen må være venner.
 2. Ingen får lov til å spise hverandre.
 3. Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre.

… dette hindrer likevel ikke dyrene i å fortsatt bli styrt av sine naturlige instinkter.

Den kinofilmversjonen som nå foreligger er laget av Qvisten Animasjon AS. Dette animasjonsfilmstudioet er fra tidligere kjent for filmsuksesser som Knerten-filmene, Pelle Politibil går i vannet og Jul i Flåklypa.

I animasjonsfilmversjonen har rockebandet Katzenjammer omarrangert Egner og Hartmanns musikk. Stemmene er lagt på av ulike norske musikere og skuespillere, eksempelvis Stig Henrik Hoff, Steinar Sagen, Frank Kjosås og Wenche Myhre.

Oppgavesamling Trekk sammen Utvid

Oppgavene under kommer ikke i en bestemt rekkefølge. Disse kan ulike faglærere og elever selv velge blant for å rette fagutbyttet dit man ønsker. Merk: Det er ikke tenkt at det skal jobbes med samtlige oppgaver.

Hver enkelt lærer må gjerne, med utgangspunkt i egen elevmasse, vurdere (og eventuelt korrigere) de ulike oppgavers vanskelighetsnivå og formuleringer. Velg også selv om besvarelsene skal skje skriftlig eller muntlig, og hvorvidt elevene skal jobbe individuelt eller i grupper. Mange av oppgavene passer også godt til klassediskusjon.

Flerkulturelt perspektiv
Husk rådet om å redusere tempo i plenumssamtaler dersom du har elever fra Ukraina som enda ikke har lært seg norsk, det gjør det lettere for disse barna å delta.

Flere av spørsmålene/oppgavene kan nødvendigvis ikke besvares ut fra informasjon fra filmen alene. Å i tillegg gi elevene tilgang til internett og øvrige oppslagsverk vil være avgjørende. Langt fra alle spørsmål vil ha klare fasitsvar.

Flerkulturelt perspektiv
Det er viktig å sikre at det tilgjengeliggjøres oppslagsverk som også barn som ikke kan godt norsk kan forstå. Finnes det noe som er oversatt, eller er det mulig å bruke tolk, to-språklig lærer? La barna hjelpe hverandre, bruk hjelpemidler, google translate osv.

Noen av spørsmålene/oppgavene henspiller på mindre fremtredende – men viktige – elementer i handlingen. Det bør derfor ikke være for stor avstand i tid mellom forarbeid, visning og etterarbeid.

Les eller lytt til boka Trekk sammen Utvid

Å sammen lese Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen i bokform, er ingen forutsetning for å ha glede og faglige utbytte av filmen. Lån boka på et bibliotek (Cappelen), eller anskaff hørespillversjonen på plate (spilletid: ca. 30 minutter).

Flerkulturelt perspektiv
Her er det viktig å være bevisst at barn fra Ukraina kanskje ikke vil forstå verken høytlesning fra boken eller lydbok. Dette betyr at en avgjørelse om å lese boken må vurderes med tanke på hvordan det kan gjøres og likevel sikre inkludering av disse barna.

Et mer inkluderende alternativ vil for eksempel kunne være å ta utgangspunkt i noen sentrale ord/begreper fra filmen og se på disse ordene både på norsk og ukrainsk før dere ser filmen.

Hva slags film skal dere se? Trekk sammen Utvid

I forkant av filmvisningen, bruk litt tid på å sette dere inn i hva slags film dere skal se. Se gjerne filmens trailer og bruk internett for å finne informasjon om fortellingen. Snakk sammen i klassen om forventninger dere har.

Flerkulturelt perspektiv
Trailer vil ikke være oversatt, men en mulighet her vil kunne være å ha fokus på andre elementer i filmen enn verbalspråket som musikk, hvilke dyr som er med osv.

Thorbjørn Egner Trekk sammen Utvid

Forfatteren Thorbjørn Egner har skrevet mange kjente barnebøker og barnesanger. Hvilke kjenner dere til fra før? Bruk internett og biblioteket og finn mer stoff om Egner. Lytt gjerne til sangene hans sammen.

Flerkulturelt perspektiv
Her kan lærer/tospråklig lærer jobbe med å finne frem kjente og kjære fortellinger fra barnets hjemland. 

 • Er det en lignende kjente forfattere fra Ukraina? 
 • Hvilke barnebøker og barnesanger fra Ukraina handler om dyr? 
 • Er det noen fortellinger som ligner hverandre mellom landene?


Spill gjerne på foreldre her. Det er viktig at du som lærer her er bevisst at Hakkebakkeskogen vil for mange født og oppvokst i Norge være en kjent fortelling, kanskje har også mange en felles opplevelse av å ha vært i Dyreparken i Kristiansand. For barn som er kommet fra Ukraina vil sannsynligvis verken Dyreparken eller Hakkebakkeskogen være kjent. Det kan også være at navnet ‘Dyreparken’ og koblingen til Hakkebakkeskogen (dersom noen barn tar det opp) kan være lurt å snakke litt om og forklare til barna fra Ukraina. ‘Dyreparken’ kan fungere som et felles kulturelt refereransepunkt for en del norske barn fordi mange har vært der, og disse referansepunktene vil være ukjent for barn fra Ukraina. En mulighet da er å snakke om at det finnes dyreparker i Ukraina, hvilke dyr har de der osv. Det handler om å forsøke å skape nye felles referansepunkter i klassefellesskapet.

Karakterene Trekk sammen Utvid

 • I Hakkebakkeskogen møter vi mange ulike dyr. Klatremus er en av dem vi blir best kjent med. Hva synes du er hans mest positive sider, og hvilke sider ved han synes du er negative? Snakk sammen i klassen om hva slags type Klatremus er.
 • Reven har også positive og negative sider. Hva tror du de andre dyrene i skogen liker minst og mest ved han?
 • Morten Skogmus er en fornuftig mus. Innbill deg at du skal gjøre et intervju med han (for en avis). Skriv ned tre spørsmål du kunne ha tenkt deg å stille Morten Skogmus. Spør hverandre i klassen hva man tror han ville ha svart på disse spørsmålene. (Dere kan også improvisere et slikt intervju ved at en elev i klassen later som om han/hun er Klatremus, og besvarer ”journalisten” sine spørsmål på sparket.).

Flerkulturelt perspektiv
Dette må løses lokalt med tanke på barn fra Ukraina i klassen dersom elevene ikke kan norsk. Kan det for eksempel være mulig å dele inn i mindre grupper slik at tospråklig lærer kan være på gruppe med barnet fra Ukraina og noen få andre barn?

Det er som nevnt i generell veiledning mer språkstimulerende dersom eleven kjenner seg trygg til å uttrykke seg, og det kan av og til realiseres bedre i en liten gruppe.

 • Bamsefar er dyrenes leder. Hvorfor tror du de andre dyrene respekterer han så mye
 • Velg tre av de andre dyrene i filmen, og skriv dem opp på tavla. Snakk sammen i klassen og bli enige om ett ord som beskriver hver av dem. (Er det lett eller vanskelig å bli enige?).

Flerkulturelt perspektiv
Her vil det igjen være en vurdering som må gjøres med tanke på hvilken form for dialog som best vil sikre at barn fra Ukraina også kan delta dersom de kan lite norsk.


Dyreriket Trekk sammen Utvid

 • Hvilke ville dyr holder til i nærheten av der hvor du/klassen din bor? Har dere sett noen av de dyrene dere så i filmen i virkeligheten?

Flerkulturelt perspektiv
Dette kan utvides mot å skape dialog med elevene fra Ukraina om hvilke dyr som er vanlig i deres hjemland, der de bodde, flyttet fra osv.

 • Gå på skogtur sammen! Om dere ikke får øye på ville dyr, kan dere likevel se ulike spor etter dem. (Spor i snøen, avføring, merker etter beiting, inngang til hi, reder, tråkk etc.).
 • Er noen dyr smartere enn andre dyr? Snillere? Skumlere? Slemmere? Snakk sammen i klassen.

Flerkulturelt perspektiv
Vær igjen obs på hvordan en plenumssamtale organiseres, kan det være en ide å dele inn i grupper? Bruke referanser også til vanlige ukrainske dyr?

 • Hva er et rovdyr? Hvilke rovdyr så du eksempler på i filmen?
Flerkulturelt perspektiv
Hvilke rovdyr er vanlige i Ukraina sammenlignet med Norge?

 • Er et dyr som spiser et annet dyr slemt? Diskuter i klassen.
 • Menneskene på gården fanger Brumlemann for å selge han til et sirkus. Snakk sammen i klassen om hvordan dyr i fangenskap kan ha det. Hva slags dyr er det som kan like å underholde mennesker? Finnes det bur og inngjerdinger som er bra for dyr, hvor dyr kan trives?
 • I Hakkebakkeskogen blir dyrene enige om å ikke spise hverandre. Kunne det ha gått an i en skog i virkeligheten? Snakk sammen i klassen.
 • Skriv ned en ”klasse-lov” med tre punkter (paragrafer) som dere synes er nødvendige for at alle skal kunne ha det bra i klassen din. Denne kan henges opp i klasserommet!

Her er Morten Skogmus sin lov:

 • Alle dyrene i skogen må være venner
 • Ingen får lov til å spise hverandre.
 • Den som er doven og ikke finner mat selv, må ikke ta mat fra andre.

Flerkulturelt perspektiv
Viktig at barna fra Ukraina, om de ikke kan norsk, får oversatt loven. En ide her kan være å oversette loven til alle språkene i klassen dersom det er flere enn ukrainsk og norsk. Da kan dere henge opp plakater av loven i mange forskjellige språk!,


Kreative aktiviteter Trekk sammen Utvid

Forming

 • Hvilket dyr i Hakkebakkeskogen kunne du ha passet som?! Lag en tegning av deg selv som et norsk skogsdyr! (Tips: Tegn en skog på et stort papir som kan henges opp i klasserommet. De ulike tegningene av ”dyrebarna” i klassen kan klippes ut og limes opp sammen i denne skogen.)
 • Hvilken scene/episode fra filmen husker du best? Lag en tegning eller et maleri fra denne hendelsen. Gi bildet en passende tittel.
 • Lag dyremasker. Ta med disse på klassetur i en skog i nærmiljøet, og lag rollespill.

Bakermester Harepus sin pepperkakeoppskrift:  

”Når en pepperkakebaker baker pepperbakekaker tar han først en stekegryte og en kilo margarin. Oppi gryta smelter smøret, og det neste han må gjøre er å røre sammen smøret med en kilo med farin. Og mens smør og sukker skummer tar man åtte eggeplommer som man rører ut i gryta med en kilo hvetemjøl. Og til slutt i gryta slipper man en liten teskje pepper og så rører man  omkring og tømmer deigen på en fjøl.”

 • Fungerer denne oppskrifta på ordentlig? Og, er det virkelig forskjell på smaken av kaker man har betalt for og kaker man har stjålet? Bak pepperkaker sammen og finn ut!

Flerkulturelt perspektiv
Her kan lærer være nysgjerrig på barna fra Ukraina for eksempel knyttet til om de er vant med å bake pepperkaker. Kanskje er ikke dette et like vanlig kulturelt referansepunkt som for mange barn født og oppvokst i Norge.

I Norge er mange vant med å bake pepperkaker til jul osv. Det er viktig å huske på at dette kanskje er helt ukjent for barn som nettopp er kommet til Norge. Det er viktig å ikke snakke om dette som om alle forstår og kjenner til dette fenomenet.

Sang

 • Sangene fra filmen er tilgjengelige i flere formater (mp3/streaming, CD/LP o.a.). Hør på musikken sammen, og syng med! Dere kan også fordele roller og øve på å fremføre enkeltscener som synge- og skuespill.
Flerkulturelt perspektiv
En slik øvelse kan, dersom elevene er trygge på hverandre, og barna fra Ukraina har et ønske om det, justeres slik at noen ord byttes om til Ukrainsk. Her kan en dra nytte av oversettelsen av filmen. Dette kan være en mulighet at rollespillet kan spilles på både norsk og ukrainsk. Da kan elever med norsk som morsmål også bli utfordret på å snakke et språk som de ikke mestrer så godt.


Generelle filmstudiespørsmål Trekk sammen Utvid

 • Hva handlet denne filmen om? Beskriv med bare noen få ord.
 • Hvor bra syntes du denne filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Snakk sammen i klassen. 

Flerkulturelt perspektiv
Vurder dialogform i lys av et flerkulturelt perspektiv.

 • Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? Gjorde noe deg redd? Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Rørt? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Reagerte andre i klassen på samme måte som deg? Snakk sammen i klassen.

Flerkulturelt perspektiv
Snakk sammen i klassen. Vurder arbeidsform og dialog i lys av et flerkulturelt perspektiv som pekt på innledningsvis. Tips er: Reduser tempo i samtalen, snakk i par og oppsummer i plenum, bruk tegninger og visuelle måter å kommunisere på, bruk nonverbale kommunikasjonsformer.

 • Skriv en anmeldelse av filmen. Fortell om hva du likte og hva du ikke likte. Hvem passer denne filmen best for? Begrunn synspunktene dine.

Flerkulturelt perspektiv
Det å ‘begrunne’ kan være kjent for en elev på 5. -7. trinn i norsk skole, det er ingen automatikk i at barn i din klasse fra Ukraina er kjent med dette som begrep. Bruk tid på å finne ut av om dette er noe eleven forstår.